PCPR Pajęczno

Ogłoszenia

A A A
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych - RODO

                      KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

             Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pajęcznie, reprezentowane przez Damiana Makosa – Dyrektora  
z siedzibą przy ul. 1 Maja 13/15, 98-330 Pajęcznie
Można się z nami kontaktować:
- listownie pod wskazany powyżej adres,
- mailowo na adres: pcpr.paj@wp.pl

2.      Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie jest Pan Wojciech Tkaczyński e-mail inspektora: iodo@powiatpajeczno.pl, nr telefonu 34/3113120.               

3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych  ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku do realizacji ustaw:

§  Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

§  Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

§  Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie.

§  oraz innych ustaw niezbędnych w realizacji zadań.

4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: uprawnione organy publiczne, podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem danych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

5.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej.

6.    Posiada Pani/Pan prawo  do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, ich sprostowania, przenoszenia.

7.    Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości prawnych zrealizowania Pani/Pana żądania.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie z siedzibą przy ul. 1 Maja 13/15, 98 – 330 Pajęczno.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, poprzez e-mail: iodo@powiatpajeczno.pl, telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 34 3113120 lub pisemnie na adres Administratora.

3.  Monitoringiem wizyjnym objęte są drzwi wejściowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. z korytarzem przechodnim. Miejsca objęte monitoringiem oznakowane są tablicami informacyjnymi.

4. Kamery nie rejestrują dźwięku i służą do obserwacji pomieszczenia „na żywo”.
Obraz z  kamery monitoringu wizyjnego nie jest zapisywany na rejestratorze danych.

5.   Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu:

a.    zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b.    ochrony osób i mienia,

6. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się na stronie www.pajeczno.pcpr.pl w zakładce Ogłoszenia – RODO.

 

                 


powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1206834


 

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może"  J.Korczak

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
Nowy Rok Święto Trzech Króli Dzień Babci Dzień Dziadka Polski Dzień Transplantacji więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 100
Wczoraj: 492
Przedwczoraj: 613
W obecnym miesiącu: 11963
W poprzednim miesiącu: 14178

Razem:

1206834

Mapa