PCPR Pajęczno

Aktywny samorząd

A A A
Program „Aktywny Samorząd” 2019 - finansowany przez PFRON
pfron

 

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne w zakładce "Aktywny Samorząd"

 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy odzinie w Pajęcznie :

1.                   dla modułu I  w terminie  od 08 kwietnia 2019r. do 30 sierpnia 2019r.

2.                   dla modułu II

-  w terminie od 04 marca 2019r. do 30 marca 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 )

-  do 10 października 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)


 


 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)         Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

a)   Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  

b)    Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

·          może uzyskać osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.  

c)  Zadanie 3pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego:

·          może uzyskać osoba  w wieku aktywności zawodowej, która posiada   dysfunkcję narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem przez tłumacza języka migowego.

 d) Zadanie 4pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  

 

2)        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

a) Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych:  

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

b)  Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku, dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji słuchu:

·          może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd”  udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców  Zadania Nr 1,3,4 w obszarze B).


c)  Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku:

·            może uzyskać osoba, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdy dysfunkcja narządu wzroku stanowi powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 ( lub 0,1) i /lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  


d) Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

·            może uzyskać osoba, która posiada  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji  narządu słuchu,  stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę, mająca trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  


e) Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

·            może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców zadania Nr 1 i 4), która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności)  oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub słuchu.  


3)        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

      

       a) Zadanie 1 -  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
        -         może uzyskać osoba która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia
             orzeczenie o niepełnosprawności) i dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
             inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 10.000,00 zł,

             wymagany udział własny

             wynosi 10% ceny brutto, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

       b) Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

·      może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) .


        c) Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne   rozwiązania techniczne:

·          może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  

 

 d) Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania   techniczne:

·          może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

   e) Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), dysfunkcje narządu ruchu powodujące problemy w samodzielnym  przemieszczaniu się oraz zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.      

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:.

·          dofinansowanie lub refundację może otrzymać osoba, która posiada znaczny  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

Niepełnosprawność uprawniająca do uczestnictwa w programie, musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo orzeczeniem równoważnym.

 

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;

- w module II – przerwa w nauce.

 

 Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel.: 34 311 10 56  oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd, gdzie znajdują się wzory wniosków do pobrania pogrupowane zgodnie z obszarami programu. 

 

 

 

 

 

 

 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1126251


 

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może"  J.Korczak

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 94
Wczoraj: 492
Przedwczoraj: 437
W obecnym miesiącu: 10883
W poprzednim miesiącu: 16283

Razem:

1126251

Mapa