PCPR Pajęczno

Aktywny samorząd

A A A
Program „Aktywny Samorząd” 2019 - finansowany przez PFRON
pfron

 

Realizatorem programu jest samorząd powiatowy. Wnioski można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, są również dostępne w zakładce "Aktywny Samorząd"

 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy odzinie w Pajęcznie

 

1.  dla modułu I  w terminie  od 08 kwietnia 2019r. do 30 sierpnia 2019r.

      2.  dla modułu II

-  w terminie od 04 marca 2019r. do 30 marca 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 )

-  do 10 października 2019r. ( dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)


 


 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

1)         Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

a)   Zadanie 1 pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  

b)    Zadanie 2pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  dla osób z dysfunkcją narządu ruchu:

·          może uzyskać osoba niepełnosprawna, w wieku aktywności zawodowej która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu ruchu stanowiącą podstawę wydania orzeczenia, w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń konieczne jest zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.  

c)  Zadanie 3pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, gdy Wnioskodawca wymaga usług tłumacza języka migowego:

·          może uzyskać osoba  w wieku aktywności zawodowej, która posiada   dysfunkcję narządu słuchu, stanowiącą powód wydania orzeczenia  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem przez tłumacza języka migowego.

 d) Zadanie 4pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej oraz dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  

 

2)        Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

a) Zadanie 1 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych:  

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

b)  Zadanie 2dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku lub obu kończyn górnych, dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku, dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z powodu dysfunkcji słuchu:

·          może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd”  udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców  Zadania Nr 1,3,4 w obszarze B).


c)  Zadanie 3 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku:

·            może uzyskać osoba, która posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności, gdy dysfunkcja narządu wzroku stanowi powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – także dysfunkcję powodującą obniżenie ostrości wzroku (w korekcji) w oku lepszym poniżej 0,1 ( lub 0,1) i /lub zwężenie pola widzenia do 30 stopni, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza okulistę. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  


d) Zadanie 4 pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

·            może uzyskać osoba, która posiada  znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności) wydane z tytułu dysfunkcji  narządu słuchu,  stanowiącą powód wydania orzeczenia, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli, stan ten musi być potwierdzony na zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę, mająca trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  


e) Zadanie 5 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego:

·            może uzyskać osoba, której w ramach programu „Aktywny Samorząd” udzielono pomocy w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania ( dla wnioskodawców zadania Nr 1 i 4), która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności)  oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku lub słuchu.  


3)        Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

      

       a) Zadanie 1 -  pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
        -         może uzyskać osoba która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia
             orzeczenie o niepełnosprawności) i dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka
             inwalidzkiego o napędzie ręcznym. Wysokość maksymalnego dofinansowania lub refundacji wynosi 10.000,00 zł,

             wymagany udział własny

             wynosi 10% ceny brutto, w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

       b) Zadanie 2pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym:

·      może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności) .


        c) Zadanie 3pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne   rozwiązania techniczne:

·          może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.  

 

 d) Zadanie 4pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania   techniczne:

·          może uzyskać osoba, która posiada  stopień niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej, a ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania  uzyskania zdolności  do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

 

   e) Zadanie 5 pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności ( a w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności), dysfunkcje narządu ruchu powodujące problemy w samodzielnym  przemieszczaniu się oraz zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym. W przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie.

4) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej:

·          może uzyskać osoba, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.      

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:.

·          dofinansowanie lub refundację może otrzymać osoba, która posiada znaczny  lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub ma otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

 

Niepełnosprawność uprawniająca do uczestnictwa w programie, musi być potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności tej osoby albo orzeczeniem równoważnym.

 

Adresat programu może ubiegać się o dofinansowanie w ramach wszystkich obszarów, stosownie do potrzeb wynikających z rodzaju i zakresu niepełnosprawności.

 

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy nie mogą pochodzić ze środków PFRON.

 

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

- w modułach I i II – wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu;

- w module II – przerwa w nauce.

 

 Szczegółowe informacje o programie dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie, ul. 1 Maja 13/15, tel.: 34 311 10 56  oraz na stronie: www.pajeczno.pcpr.pl – zakładka Aktywny Samorząd, gdzie znajdują się wzory wniosków do pobrania pogrupowane zgodnie z obszarami programu. 

 

 

 

 

 

 

 

powrót
  Created by ARISCO
Copyright © 2011 PCPR Pajęczno. Wszelkie prawa zastrzeżone  

Licznik odwiedzin: 1206822


 

"Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym, kim stać się może"  J.Korczak

 

as

Jesteśmy aktywni

 

 

 

 

 


 

 

Kalendarium

Najbliższe święta
Nowy Rok Święto Trzech Króli Dzień Babci Dzień Dziadka Polski Dzień Transplantacji więcej

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 88
Wczoraj: 492
Przedwczoraj: 613
W obecnym miesiącu: 11951
W poprzednim miesiącu: 14178

Razem:

1206822

Mapa